Schodołazy dla niepełnosprawnych

Polityka
Prywatności

Kim jest Administrator danych?

Administratorem danych osobowych jest Aneta Angowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Horyzonty Bez Granic Aneta Angowska, z siedzibą przy ul. Franciszka Fenikowskiego 7A/35, 84 -240 Reda, NIP: 5882096848, Regon: 366547700.

W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

1. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

 • a. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • b. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • c. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • d. przetwarzania danych dodatkowych podanych w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • e. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Administratora, np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • f. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
 • g. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi Klienta oraz rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • h. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • i. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz rozwoju usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • j. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej oraz wersji mobilnej – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę.

2. Administrator może również przetwarzać dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) w celu wysyłki informacji marketingowych. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Klienta lub Użytkownika sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera. Do celów komunikacji handlowej Administrator potrzebuj zgody Klienta lub Użytkownika zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodę można wycofać w każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.

3. Dane osobowe Klientów i Użytkowników mogą być także przetwarzane celem administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Meta, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Klientem i Użytkownikiem oraz kierowania treści marketingowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy Klient lub Użytkownik zdecyduje się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawi swoje dane na platformie zarządzanej przez Administratora, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Administratora sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną. Administrator informuje, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

4. Administrator może także przetwarzać dane wrażliwe. Są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o świadomą i dobrowolną zgodę Klienta lub Użytkownika (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji zawartych umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług przez czas obowiązywania umów, a ponadto:

 • a. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
 • b. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Administrator lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym Użytkownik) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
 • c. przez czas wykonywania obowiązków archiwacyjnych wynikających m.in. z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa przez okres 6 lat lub dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
 • d. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
 • e. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę – co nastąpi wcześniej,
 • f. do czasu wniesienia przez Klienta lub Użytkownika sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Jakie prawa ci przysługują?

1. Administrator zapewnia każdemu Klientowi, w tym Użytkownikowi, prawo skorzystania ze
wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj.:

 • a. dostępu do swoich danych osobowych,
 • b. sprostowania danych osobowych,
 • c. usunięcia danych osobowych,
 • d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • f. przenoszenia danych osobowych,
 • g. cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

3. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta (w tym Użytkownika), każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Czy Twoje dane są profilowane?

Co do zasady nie profilujemy danych w sposób, który wpływałby na Twoją sytuację prawną, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Charakteru takiego nie mają podejmowane przez nas działania marketingowe. Ich celem jest lepsze dopasowywanie treści i ofert do Twoich zainteresowań. Wykorzystywane informację są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi w ramach późniejszej współpracy.

Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego, w szczególności RODO.

Polityka plików cookies.

1. Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • a. kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę;
 • b. Google LLC.

2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

5. Użytkownik może dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.